Vedtægter for Befragterklubben i København

1. Klubbens navn og hjemsted:

BEFRAGTERKLUBBEN – København. Stiftet den 8. maj 1957.

2. Formål:

Det er klubbens opgave at skabe personlig kontakt mellem medlemmerne. Endvidere er det klubbens opgave på mødeaftenerne at tage faglige spørgsmål af interesse for medlemmerne op til behandling.

3. Medlemmer:

Befragterklubben optager som medlemmer enhver der arbejder som befragter eller operatør i mægler- eller befragtningsvirksomhed, i et rederi eller i et handelsfirma.

4. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år med virkning fra næstfølgende 1. oktober og opkræves for et år ad gangen. Forfaldsdato 31 december. Restance kan medføre slettelse af medlemslisten. Kontingentet anvendes til klubbens løbende omkostninger såvel til dækning af de af bestyrelsen arrangerede klubaftener. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

5. Bestyrelsen:

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: FORMAND, KASSERER, 3 BESTYRELSESMEDLEMMER. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1-2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Hvert år afgår to medlemmer af bestyrelsen. Ved nyvalg vælges ét ved lodtrækning i medlemslisten. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant afgår hvert år. Det er bestyrelsens opgave at lede klubben således, at formålsparagraffen opfyldes bl.a. ved afholdelse af et månedligt medlemsmøde i sæsonen oktober/april.

6. Udmeldelse:

Udmeldelse foretages skriftligt til formanden. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

7. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen, som er klubbens højeste myndighed. afholdes én gang årligt i marts eller april måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt de tilstedeværende medlemmer, dog må dirigenten ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt mindst en tredjedel af medlemmerne er repræsenteret personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes umiddelbart til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser og valg ved simpelt stemmeflertal. På medlemmernes forlangende kan valg foretages ved skriftlig afstemning. Stemmeafgivelse for fraværende medlemmer kan kun ske ved skriftlig fuldmagt.

Ordinær generalforsamling afholdes som anført ovenfor med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt af revisor og revisorsuppleant. 
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden, hvorefter bestyrelsen skal foretage indkaldelse med sædvanligt varsel.

8. Klubbens ophævelse:

Ophævelse af klubben kan kun finde sted på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 7, og når mindst tre fjerdedele af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af ophævelse tilfalder klubbens eventuelle formue Foreningen til Søfartens Fremme.

Ændret og vedtaget den 23. april 1976.

© 2018 Befragterklubben